Chia seed for brain

เมล็ดเจีย เมล็ดเชีย chia seeds

เมล็ดเจียมีโอเมก้า3สูงมาก สูงกว่าปลาแซลม่อนถึง8เท่า เจ้าโอเมก้า3นี้ ขึ้นชื่อในเรื่องการบำรุงเซลล์สมอง